Tenisové kurty

Jarní úprava dvorců je v plném proudu!

Ve sportovním areálu TJ Sokol Kostelec nad Labem se nacházejí:

Vstup do areálu je momentálně povolen pouze členům Tenisového oddílu TJ Sokol Kostelec nad Labem.

Hosté jsou vítáni pouze v doprovodu člena oddílu.

Hrát na kurtech je možné jen na základě schválené rezervace v rezervačním systému.

Tenisový oddíl

Staňte se členem našeho oddílu, týmu hráčů i hráček rozmanitého věku i úrovně hry, ale hlavně skvělé party lidí, kteří se hlavně rádi baví.

court

Tenisové kurty

Perfektní antukový povrch, o který se členové oddílu pravidelně a s profesionální péčí starají. Tréninková stěna v areálu k dispozici.

terrace

Šatna, koupelna, terasa

Záleží nám, aby hráči měli při hře i po ní pohodlí, přímo v areálu kurtů. Zábava a dlouhé debaty po tenise k nám patří.

Ikony zdroj: <a href=“https://www.flaticon.com/free-icons/tennis“ title=“tennis icons“>Tennis icons created by Good Ware – Flaticon</a>

Provozní řád

Tenisový oddíl TJ SOKOL KOSTELEC NAD LABEM

 1. Tenisový areál
 • Je přístupný v hrací sezóně, která je zahájena a ukončena vyhlášením výkonného výboru TO. 
 • Hrací doba na tenisových dvorcích je stanovena od 8:00 do 21:00. Výkonný výbor TO si vyhrazuje právo na změny v provozu tenisového areálu
 • Členům TO bude pronajat klíč od tenisového areálu a šatny. Není povoleno zřizovat duplikát klíče a klíč předávat dalším osobám pro vstup do tenisového areálu. Náhradní klíč v případě jeho ztráty je vydán členem výkonného výboru po úhradě poplatku 80,- Kč.
 • Pronájem klíče je realizován po splnění povinností člena TO (tj. především úhrada členského příspěvku) a po podpisu Provozního řádu, kterým se člen TO zavazuje k jeho dodržování
 • Pohyb každého hráče a návštěvníka v areálu je na vlastní nebezpečí

2. Vstup do tenisového areálu a na tenisové dvorce

 • Vstupem do prostor tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu 
 • Vstup na tenisový dvorec je povolen v přiměřeném sportovním oblečení a v obuvi určené na tenis (tj. obuvi nepoškozující jeho povrch)
 • Vstup na dvorec je povolen pouze, pokud je dvorec způsobilý ke hře a nehrozí jeho poškození (zejména nedostatečně vyschnutý dvorec)
 • Vstup do prostoru šaten, kanceláře TO či dalších společenských místností (včetně prostor Sokolovny) je povolen pouze v obuvi, která není znečištěná antukou.
 • Do kanceláře TO je vstup povolen pouze členům výkonného výboru, ostatním členům TO nebo hostům jen se souhlasem členů výkonného výboru
 • Člen TO, který jako poslední opouští areál, je povinen zkontrolovat prostory šaten (zhasnout světla apod.) a uzamknout všechny prostory a hlavní vchod areálu

3. Obsazování dvorců

 • Pro členy TO je možno provést rezervaci tenisového dvorce v rezervačním systému přístupném na webových stránkách TO – www.teniskostelec.cz
 • Rezervuje se termín maximálně na 14 dní dopředu
 • Dodržení termínu rezervace: v případě, že hráči nenastoupí do 10 minut po začátku rezervace, rezervace propadá a kurt může být obsazen
 • Pokud nebude moci člen TO využít rezervovaný prostor pro své hraní, je povinen rezervaci nejpozději do 12:00 hodin hracího dne zrušit, nejlépe však den předem. Platí pravidlo „třikrát a dost„. To znamená – nepřijde-li třikrát na svůj rezervovaný termín, tak přichází o možnost rezervace na 1 měsíc.
 • Host – nečlen TO má přístup do tenisového areálu a možnost využívat tenisový kurt pouze po dohodě a zajištění přístupu ze strany člena TO, který je rovněž povinen vyznačit rezervaci v rezervačním systému. Člen TO, který umožnil vstup hosta do prostor tenisového areálu, odpovídá zejména za:
  • (a) výběr poplatku za využití tenisového kurtu (a následně předá vybraný poplatek členu výkonného výboru TO) a
  • (b) dodržení Provozního řádu i ze strany hosta – nečlena TO. Nedodržení Provozního řádu ze strany hosta je považováno za porušení povinnosti ze strany člena TO, který vstup do areálu hostovi umožnil.

4. Hrací doba

 • Herní hodina na tenisových kurtech je stanovena na 60 minut. 
 • Herní doba zahrnuje i čas pro úpravu dvorce.
 • Hráči musí ukončit hru v předstihu tak, aby opustili dvorec ve stanoveném čase
 • Čekací doba při rezervaci dvorce je 10 min

5. Úprava dvorců

 • Před zahájením hry jsou hráči povinni dle potřeby tenisové kurty nakropit. V případě proschnutí je třeba dvorec kropit i během hry, případně před konečnou úpravou dvorce na závěr hraní. 
 • Hráči jsou povinni po hře dvorec urovnat hrably, zamést, očistit lajny a odnést odpadky.

6. V areálu je zejména zakázáno

 • Poškozovat zařízení a vybavení tenisového areálu
 • Znečišťovat prostor areálu
 • Rušit hráče nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním
 • Kouřit či pít alkohol na tenisových kurtech
 • Volné pobíhání psů v celém areálu

7. Práva a povinnosti návštěvníků tenisového areálu

 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu. Dětem mladším 10-ti let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let
 • Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly způsobeny jejich vinou jak na zařízení, tak na majetku ostatních osob
 • Udržovat čistotu a pořádek
 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, jehož ustanovení jsou pro všechny návštěvníky závazná

8. Ostatní

 • Z tenisového areálu bude bez nároku na vrácení jakéhokoliv poplatku vykázán hráč či návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu, nedbá pokynů a napomenutí členů výkonného výboru TO nebo dalších členů TO
 • V případě závažného porušení nebo opakovaných porušení Provozního řádu nebo Stanov TJ Sokol Kostelec n/Labem má výkonný výbor TO právo omezit přístup do tenisového areálu

V Kostelci nad Labem dne 31.3.2022

Ing. Jan Krob, v.r.

Předseda TO TJ Sokol Kostelec nad Labem

Poplatek za pronájem tenisového dvorce

Pro hosty – nečleny TO stanovil výkonný výbor TO poplatek za pronájem tenisových dvorců

 • Poplatek 200,- / hodinu

Host – nečlen TO má přístup do tenisového areálu a možnost využívat tenisový dvorec pouze po dohodě a zajištění přístupu ze strany člena TO (viz Provozní řád)

Jsou-li na dvorci členové TO spolu s hosty – nečleny TO, krátí se úměrně poplatek pro nečleny.

Členské příspěvky 2023

Členská schůze TO konaná dne 14.3.2022 odsouhlasila roční členské příspěvky na rok 2023

 • Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let – 1000,- Kč
 • Dospělí 18-65 let – 2000,- Kč

Dále zůstávají příspěvky:

 • Vstupní příspěvek do TO pro nové členy…………………..500,- Kč
 • Udržovací příspěvek TJ Sokol pro neaktivní členy……..100,- Kč

Hrací příspěvky TO:

 • Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let………………..200,- Kč
 • Dospělí 18-65 let………………………………………………………..300,- Kč

Členské příspěvky jsou splatné nejpozději do 31.5.2023.

Členské příspěvky slouží k financování sportovišť a provozu TO.

Členské příspěvky vybírá předseda TO nebo člen výkonného výboru (platba v hotovosti).

 

Kdy nás na kurtech najdete:

Pondělí – Neděle

8:00 – 21:00

Čas a kurt je nutné rezervovat předem v rezervačním systému

Přidejte se k nám!
A přijďte si zahrát

kontakty

Sociální sítě

Tenisový oddíl 
TJ Sokol Kostelec nad Labem